Tag Archives: giành cho cộng tác viên

Định dạng bài viết trên blogdulich.vn

I. Định dạng chung bài viết – Một bài viết khoảng 1 trang A4 (không kể ảnh). Định dạng trang: Size: A4; Top-Bottom: 2.5cm, Left-Right: 2.2cm; Font: Times New Roman, Font size: 13pt – Bài viết dài ít nhất 500 từ, đúng chính tả, chấm câu, xuống dòng, có khoảng trắng giữa dấu ngắt dòng (dấu chấm, phẩy..) và chữ …

Read More »